شركت 512 نفر درسال گذشته در آزمون سنجش مهارت قاليبافي


رئيس مركزآموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت : در سال گذشته 512 قاليباف به صورت باسوادي و بي سوادي در ازمون سنجش مهارت اين مركز شركت كردند .

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي علمي كاربردي امام خميني (ره) تفت،"علي شباني"در رابطه با عملكرد واحد آزمون مركز آموزش فني و حرفه اي تفت گفت : 48 قاليباف به صورت باسوادي و464 قاليباف به صورت بي سوادي در آزمونهاي سنجش مهارت قاليبافي شركت داشته اند كه از اين تعداد براي 48 نفر گواهينامه مهارت و براي 464 نفر تائيديه صلاحيت حرفه اي صادر گرديده است .
آدرس کوتاه :