شروع عمليات اجرايي ساخت اورژانس بيمارستان شهيد بهشتي تفت


عمليات اجراي ساخت اورژانس بيمارستان شهيد بهشتي توسط خير نيكوكار حاج ميرزا محمد فلاح تفتي در تاريخ 23/7/91 آغاز گرديد.

به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد بهشتي تفت جلسه اي با حضور نماينده محترم ولي وفقيه و امام جمعه وفرماندار شهرستان تفت وخير نيكوكار حاج ميرزا محمد فلاح وساير مسئولين شهرستان برگزار گرديد. ابتدا سرپرست بيمارستان شهيد بهشتي ضمن خير مقدم خدمت حضار محترم از پروژه بزرگ ساخت اورژانس توسط خير كه با مساحت 3500 متر مربع وديگرمزايايي كه دارد بيان نمود ودر ادامه امام جمعه شهرستان حجت السلام حاج آقاي مديح از سرپرست بيمارستان وساير عزيزاني كه درراستاي خدمت رساني به مردم تلاش مي كنند قدرداني وتشكر نمودند ودر مورد خيرين نيكوكاركه با عمل خير نياز نيازمندان را برطرف مي كنندصحبت نمودندوفرمودند نزدخداوند ودرجامعه جايگاه بالايي دارند ودر پايان فرماندار شهرستان تفت با تشكر وقدراني از بانيان خير بخصوص كساني كه درعرصه بهداشت ودرمان قدم بر مي دارند ياد نمود

آدرس کوتاه :