شرکت بخشدار مرکزی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان


بخشدار مرکزی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این جلسه بخشدار خواستار ارائه اعتبارات لازم جهت توسعه بخش شد.

آدرس کوتاه :