شرکت 43 نفر در آزمونهای عملي صنعت ساختمان در مرکز فني و حرفه اي


  به گزارش روابط عمومی مركز آموزش فنی و حرفه ای امام خميني (ره) شهرستان تفت ، مسئول سنجش و ارزشيابي مركز در این خصوص گفت: آزمون کتبی حرفه های صنعت ساختمان با حضور 43 نفر تير ماه سال جاری در مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت برگزار شد.    " مجيد فاتحي " افزود: در حرفه كارگر عمومي سفت كاري ، كارگر عمومي آرماتوربند ، كارگر عمومي اسكلت ساز ، كارگر عمومي گچ كار ، كارگر عمومي كاشي كار، كارگر عمومي در و پنجره ساز پروفيل آهني، كارگر عمومي برق ساختمان و كارگر عمومي نقاش ساختمان برای دریافت گواهینامه مهارت در این مرحله از آزمونها شرکت نموده اند .     پس از اعلام نتيجه آزمون تئوري از هفته جاري از آنها آزمون عملي به عمل آمد كه شركت كنندگان بعد از اعلام نتيجه عملي و در صورت قبولي ميتوانند با مراجعه به مركز كارت مهارت صنايع ساختمان دريافت كرده و مزاياي آن استفاده كنند .  

 
به گزارش روابط عمومی مركز آموزش فنی و حرفه ای امام خميني (ره) شهرستان تفت ، مسئول سنجش و ارزشيابي مركز در این خصوص گفت: آزمون کتبی حرفه های صنعت ساختمان با حضور 43 نفر تير ماه سال جاری در مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت برگزار شد.
 
 " مجيد فاتحي " افزود: در حرفه كارگر عمومي سفت كاري ، كارگر عمومي آرماتوربند ، كارگر عمومي اسكلت ساز ، كارگر عمومي گچ كار ، كارگر عمومي كاشي كار، كارگر عمومي در و پنجره ساز پروفيل آهني، كارگر عمومي برق ساختمان و كارگر عمومي نقاش ساختمان برای دریافت گواهینامه مهارت در این مرحله از آزمونها شرکت نموده اند .
 

  پس از اعلام نتيجه آزمون تئوري از هفته جاري از آنها آزمون عملي به عمل آمد كه شركت كنندگان بعد از اعلام نتيجه عملي و در صورت قبولي ميتوانند با مراجعه به مركز كارت مهارت صنايع ساختمان دريافت كرده و مزاياي آن استفاده كنند .  

آدرس کوتاه :