صدور 690 گواهينامه مهارت توسط فني و حرفه اي شهرستان تفت


شركت كنندگان در آزمونهاي مركز فني حرفه اي در شش ماهه نخست سال جاري موفق به دريافت گواهينامه مهارت بين المللي شدند

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني حرفهاي امام خميني (ره) شهرستان تفت ، مسئول واحد سنجش و ارزشيابي مركز آموزش فني و حرفه اي از صدور بيش از 690 گواهينامه مهارت طي شش ماهه اول سال جاري در مركز فني و حرفه اي شهرستان خبر داد.

" مجيد فاتحي " اظهار داشت: از 1087 نفر معرفي شدگان به واحد آزمون 896 نفر  در آزمون هاي سنجش مهارت شش ماهه نخست سال جاري شركت كرده اند ، كه تعداد 820 نفر آنها در آزمون قبول شده و تاكنون  690 نفرموفق به دريافت گواهينامه مهارت بين المللي شده اند.


" فاتحي " افزود: از اين تعداد 300 گواهينامه در بخش مراكز ثابت و سيار ، تعداد 16 گواهينامه در بخش آزمون ادواري (آزاد)، تعداد 30 گواهينامه در بخش صنعت ساختمان، تعداد 70 گواهينامه در بخش مؤسسات كارآموزي آزاد و تعداد 274 گواهينامه در بخش انعقاد تفاهم نامه ها صادر شده است.

آدرس کوتاه :