صعودجمعی ازکارکنان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری به ارتفاعات برفخانه طزرجان


به مناسبت اعیادشعبانیه جمعی ازکارکنان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری به ارتفاعات شیرکوه صعود کردند.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت، سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت اظهارداشت:درآستانه نیمه شعبان وبه مناسبت اعیادشعبانیه به منظور ارتقای حفظ وسلامت وبهره وری کارکنان میراث فرهنگی ودرراستای بازدیدازروستای هدف گردشگری(طزرجان)،جمعی از کارکنان ومسئولین اداره کلبه به همراه کارکنان نماینگی میراث فرهنگی شهرستان تفت درتاریخ 8/4/91به ارتفاعات برفخانه طزرجان صعود کردند.

آدرس کوتاه :