عباس عسکری معاون پرورشی و فرهنگی شد


مدیر آموزش و پرورش منطقه نیر عباس عسکری را به سمت معاونت پرورشی و فرهنگی اداره منصوب کرد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه نیر " محمد رضا برزگری " عباس عسکری را که قبلا سمت کارشناسی فرهنگی و هنری را داشت به سمت معاون پرورشی و فرهنگی اداره منصوب کرد

آدرس کوتاه :