عزاداری دانش آموزان دراداره آموزش وپرورش


دانش آموزان مدارس با حضور دراداره آموزش وپرورش به سینه زنی پرداختند مدیرآموزش وپرورش ، معاونین وکارشناسان وکادر اداری هم پای دانش آموزان به عزاداری پرداختند

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان تفت مدیر آموزش وپرورش در جمع دانش آموزان با عرض خیرمقدم ، عشق وارادت به اهل بیت مخصوصا امام حسین (ع) را زمینه ساز تحول در درون دانست واز معلمان ووالدین که این عشق را پروراندند تشکر کرد وی از دانش آموزان خواست تا این مسیر وراه روشن را ادامه دهند آینده ای با برکت وروشن را درپیش روداشته باشند.

آدرس کوتاه :