عملكرد مركز فني و حرفه اي در روستاهاي شهرستان


24 دوره آموزشي درشش ماهه نخست سال جاري در روستاهاي شهرستان تفت برگزار شد

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي امام خميني (ره) شهرستان تفت ، رئيس مركز فني و حرفه اي بيان كرد : در شش ماهه نخست سال جاري درروستاهاي شهرستان،اینمرکز24 دورهشاملرشتههايکاربررایانهمانتودوزي،روباندوزي،پارچهسازتزئینی ، سبزي آرا و ميوه آرا ، سرويس و نگهداري خودرو ، سفره آرا و خياط لباسهاي كشيدرروستاهاينیر،علیآباد،بخ و گاریز،نصرآباد و سخويدبرگزار نمودهاست.
 
" شباني " گفت : شایانذکراستدرمجموعایندورهها287 نفر كه تعداد 268 نفر خواهران و تعداد 19 نفر برادران بوده اند  و46162 نفر- ساعتآموزش دیدهاند  .
" علي شباني " هدف از ارائه آموزش های فنی وحرفه ای به روستاییان شهرستان تفت را ارتقاء مهارت روستائیان و افزایش بهره وری شاغلان در مناطق روستایی ذکر کرد و افزود :  افزایش دسترسی و توسعه آموزش های مهارتی و جبران کمبود مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای در نقاط دوردست از دیگر اهداف ارائه آموزش های مهارتی در روستاها بوده است.
آدرس کوتاه :