عمليات بهسازي چاه آب آشاميدني در روستاي حيدرآباد بنادكوك به پايان رسيد .


به گزارش روابط عمومي آب و فاضلاب روستايي شهرستان تفت به دنبال كاهش آبدهي منابع آب آشاميدني در روستاها ، ناشي از اثرات خشكسالي و به منظور بهسازي منابع آب موجود ، اين شعبه نسبت به عمليات كف شكني و حفر گالري چاه آب آشاميدني در روستاي حيدرآباد بنادكوك اقدام نموده است . مدير آبفار در ادامه افزود عمليات پروژه مذكور شامل حفر 2 ميله چاه جديد در امتداد گالري به عمق هاي 34 و 33 متر و انجام لايروبي و طوقه چيني و حفر 67 متر گالري جديد با كول گذاري مي باشد . وي در ادامه با اشاره به اين موضوع كه با اتمام پروژه مذكور بخشي از مشكل كمبود آب اهالي برطرف شده افزود در شرايط فعلي نياز به آبرساني سيار به اين روستا نمي باشد . رضا زارع گفت در مجموع بالغ بر 200 ميليون ريال از محل اعتبارات خشكسالي در اين زمينه هزينه شده است . و تعداد اشتراك بهرمند از اين طرح 96 عدد مي باشد ./

به گزارش روابط عمومي آب و فاضلاب روستايي شهرستان تفت به دنبال كاهش آبدهي منابع آب آشاميدني در روستاها ، ناشي از اثرات خشكسالي و به منظور بهسازي منابع آب موجود ، اين شعبه نسبت به عمليات كف شكني و حفر گالري چاه آب آشاميدني در روستاي حيدرآباد بنادكوك اقدام نموده است . مدير آبفار در ادامه افزود عمليات پروژه مذكور شامل حفر 2 ميله چاه جديد در امتداد گالري به عمق هاي 34 و 33 متر و انجام لايروبي و طوقه چيني و حفر 67 متر گالري جديد با كول گذاري مي باشد . وي در ادامه با اشاره به اين موضوع كه با اتمام پروژه مذكور بخشي از مشكل كمبود آب اهالي برطرف شده افزود در شرايط فعلي نياز به آبرساني سيار به اين روستا نمي باشد . رضا زارع گفت در مجموع بالغ بر 200 ميليون ريال از محل اعتبارات خشكسالي در اين زمينه هزينه شده است . و تعداد اشتراك بهرمند از اين طرح 96 عدد مي باشد ./

آدرس کوتاه :