رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت خبر داد:

فروش محصولات مازاد بر مصرف كشاورزان تفتي به تعاوني هاي روستائي و كشاورزي شهرستان


كشاورزان تفتي افزون بر 1 هزار و 765 تن محصولات مازاد بر مصرف خود را به تعاونیهای روستایی و کشاورزی فروختند.
رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت خبر داد:

به گزارش روابط عمومي تعاون روستائي شهرستان تفت،رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت از خرید 1 هزارو 765 تن انواع محصولات كشاورزي طی سه ماهه اول  سالجاری توسط شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی در شهرستان خبر داد. "علي بناء" گفت: این محصولات در انواع زراعي و دامي عمدتاً شامل خيارگلخانه اي، مرغ ، شير و عسل به ارزش17 ميليارد ريال بوده که بصورت توافقی از کشاورزان خریداری شده است.

 بناء هدف از خريد توافقي محصولات كشاورزي را کاهش دغدغه كشاورزان در بازاریابی و فروش محصول، بازاررسانی و كاهش فاصله توليد تا مصرف و کاستن حلقه های واسطه عنوان كرد.

آدرس کوتاه :