كارشناسان آموزش اداره کل فنی و رحفه ای یزداز فنی و حرفه ای تفت بازدید کردند از مركز


بازدید کارشناسان آموزش اداره كل آموزش فنی وحرفه ای استان يزد از مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت

به گزارش روابط عمومی مركز آموزش فنی و حرفه ای و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت ، رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت از بازدید احمد پارسائيان رئيس آموزش ، علي افضلي كارشناس آموزش ، حميدرضا فراشاهي كارشناس آموزش روستايي ، محمد دشت آبادي كارشناس مشاوره و رهگيري اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان يزد خبر داد .
 در اين بازديد کارشناسان اين اداره با هدف رفع موانع و تسهیل در روند اجرایی راهبردی مهارت وفناوری مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان تفت را مورد بازدید قرار دادند.
در ادامه از کارگاههای فناوري ، جوشکاری ،برق صنعتي ،برق ساختمان ، برق خودرو مركز بازدید بعمل آمد.
نظم وانظباط موجود در کارگاهها،رعایت لی اوت کارگاهی ،تعداد کارآموزان حاضر در کارگاهها،اثر بخشی دوره ها ،تجهیزات موجود در آن وهمچنین تنوع حرفه های موجود در مرکز با توجه به تعداد کارگاههای آن از نکاتی بود که بیش از سایر موارد رضایت بازدید کنندگان را بخود جلب نمود.
در ادامه از فضای اداری،محوطه مرکز ،انبار،مرکز علمی-کاربردی مرکز بازدید بعمل آمد که در تک تک این فضاها نظم وانظباط موجود ورعایت اصول فنی حاکم بر آن موجب رضایتمندی بیشتر این عزیزان گردید.
سپس در پایان بازدید جلسه ای در دفتر ریاست مرکز برگزار گردید و علي شباني خواسته ها وپیشنهادات خود را جهت رفع مشكلات آموزشي مركز و روستاها و غيره را بیان كرد و مورد بحث و تصميم گيري كارشناسان قرار گرفت.
آدرس کوتاه :