كلاس آموزشي اطفاءحريق جهت استفاده دامداران وبهره برداران دراداره منابع طبيعي شهرستان تفت برگزارشد.


رئيس اداره منابع طبيعي وآّخيزداري شهرستان تفت ازبرگزاري كلاس آموزشي اطفاءحريق جهت آموزش دامداران خبرداد.

رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،خبرازبرگزاري دوره آموزشي اطفا حريق ويژه دهياران و شوراها و بهره برداراندر آن شهرستان داد.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،كلاس آموزشي اطفاء حريق درمحل نمازخانه آن اداره،برگزارشد،درابتداي جلسه،رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت ضمن خوش آمدگويي به مدعووين وتشكرازحضورآنهادراين كلاس درخصوص موضوع اطفاءحريق،ضمن برشمردن مناطق حساس به حريق،آتش سوزي رايكي ازخطرناكترين و مخرب ترين عوامل تخريب محسوب كرد.

 محمدجوادمحمدي گفت: عامل آتش سوزي همه ساله بخش وسيعي از عرصه هاي منابع طبيعي را تحت تأثير قرار داده و خسارات سنگيني را به اين منابع تحميل مي نمايد و يكي از اقدامات پيشگيري،آموزش جامعه محلي درخصوص نحوه اطفاءحريق است.

محمدي،عوامل طبيعي ياغيرطبيعي رادرايجادآتش مؤثردانست وازحاضرين خواست،درزمان بروزآتش باشماره تلفن رايگان1504نتماس و از بروز آتش خبر دهند.

در ادامه فرمانده يگان حفاظت اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،در خصوص مناطق بحراني مستعد آتش سوزي در شهرستان و موضوع ساماندهي جوامع محلي تحت عنوان اكيپ هاي اطفاء حريق مواردي را مطرح نمود،سپس به بيان موضوعات و وضعيت عرصه هاي منابع طبيعي، قوانين مرتبط با آتش سوزي،انواع حريق و گونگي وقوع حريق  پرداخت.

بايگان سپس به معرفي وسايل اطفاء حريق در عرصه هاي طبيعي پرداخت.

در ادامه،كارشناس آموزشي آتش نشاني شهرستان تفت،درخصوص آمار آتش سوزي در شهرستان،انواع وسايل و ادوات آتش نشاني و نحوه استفاده،عوامل ايجاد حريق و چگونگي اطفاءحريق و مسائل پيشگيري توضيحاتي ارائه نمود.

در پايان مجددا،تلفن رايگان 1504 به عنوان پل ارتباطي مردم با منابع طبيعي جهت ارائه گزارش هاي لازم به فراگيران معرفي شد ويادآوري گرديدكليه دهياران و مسئولين شورا هابامراجعه به اداره منابع طبيعي وآبخيزداري اين شهرستان درخصوص بررسي و تكميل ليست اكيپ هاي اطفا ء حريق در مناطق خود اقدم نمايند.

 

embed'> آدرس کوتاه :