مانورزلزله درشهرتفت برگزارشد


به مناسبت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي مانورزلزله راس ساعت 8صبح مورخ 18/7/91 دريكي ازمحلات قديمي شهرتفت برگزارشد

دراين مانور كه گروهاي امدادرسان هلال احمر- شهرداري- آتش نشاني- نيروي انتظامي - مديريت توزيع برق تفت - مخابرات- شبكه بهداشت ودرمان - بسيج سپاه تفت -شركت گاز- آبفا و.... حضورداشتند پس ازقرارگيري درمحل وسايت مورد نظر توسط معاونت بحران شهرستان بازديد ودستور آغاز مانور صادرگرديد كه پرسنل عمليات واتفاقات اين مديريت بافرماندهي آقاي  اميرابوئي مديرتوزيع برق شهرستان تفت درمحل فوق حاضر ودركمترين زمان وظيفه خودرا بنحواحسن انجام وپس از اتمام مانور خودروهاي امدادرسان ادارات درسطح شهر رژه رفته ودرمحل فرمانداري اين شهرستان تجمع نمودند واززحمات آنها تقديروتشكرگرديد. 

آدرس کوتاه :