محصولات کشاورزی

محصولات کشاورزیشهرستان تفت یکی از بزرگترین کانون های تولید انار در استان و کشور محسوب می شود كه میزان تولید آن در سال 1382 معادل 7169 تن ذکر شده است. پسته و بادام در بخش نیر و محصولات باغی مانند سیب، گلابی، آلبالو، گیلاس، هلو و ... در مناطق مختلف شهرستان تفت به خصوص در روستاهای کوهپایه ای به عمل می آید.
برخی از ارقام تولیدی دیگر این شهرستان در سال 1382 به شرح ذیل گزارش شده است:
محتوا:
پسته 1788 تن
انگور 487 تن
گندم 3393 تن
جو 566 تن