مدير توزيع نيروي برق تفت بر پاسخگويي بهتر به مردم در ماه رمضان تاكيد كرد


جلسه ايمني مديريت توزيع برق شهرستان تفت با هدف تاكيد بر ايمني فردي و گروهي وهمچنين توجه به مبحث تكريم به ارباب رجوع تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومي توزيع برق تفت،"امير ابوئي" ماه رمضان را فرصت مناسبي براي بازنگري در امور خواند وافزود:  در دين اسلام بر رفع مشكلات مردم ،مانند ديگر عبادت ها در اين ماه سفارش شده است  و  مي بايست پاسخگويي مناسب به مردم در راس همه امورها قرار گيرد

 وي رعايت ايمني و استفاده ازلباس كارو كفش وكلاه ايمني و نظم در وسايل فردي وگروهي را از الزامات و مقدمات انجام كار برشمرد و افزود:همكاراني كه در خصوص رعايت مسائل ايمني كوشا باشند مورد تشويق قرار خواهند گرفت

در پايان از افرادي كه در خصوص احداث شبكه فشارمتوسط خط فرعي علي آبادصدري نقش داشته اند تقدير به عمل آمد. 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :