مراسم توديع ومعارفه مدير برق شهرستان تفت برگزارشد


رياست سازمان تبليغات اسلامي شهرستان تفت اظهارداشت :كار وخدمات رساني يك توفيق الهي است و خدمتگذاران در صنعت برق مي بايست قدر ومنزلت اين جايگاه را بدانند

بنا به گزارش رابط روابط عمومي مديريت توزيع برق شهرستان تفت: حجت الاسلام والمسلمين متوسل،  رئيس سازمان تبليغات اسلامي شهرستان تفت درجلسه توديع ومعارفه مديربرق شهرستان تفت گفت: كار وخدمات رساني يك توفيق الهي است و خدمتگذاران در صنعت برق مي بايست قدر ومنزلت اين جايگاه را بدانند

وي افزود:  كوچكترين وساده ترين نعمت برق روشنائي درمنازل است كه باوجودنور و روشنائي درمنازل چندين ميليون دانش آموز ، دانشجو، دانشمندوفقيه وفيلسوف ازنعمت روشنائي استفاده كرده  وبه تحصيلات عاليه رسيده اند

در ادامه   محمدمهدي خبيري ، معاونت فروش وخدمات مشتركين و  امير ابوئي هركدام به طور جداگانه با تبريك به مديران در  سمت جديد ،به بيان  اقدامت شاخص انجام گرفته درعرصه خدمات رساني درشهرستان و وضعيت جذب بودجه پرداختند

درپايان  منصورسراستاد ، مديرجديد توزيع برق شهرستان تفت نيز رضايت مردم وتكريم ارباب رجوع را ضروري دانست  وازپرسنل اين مديريت خواست كه دراجراي اهداف عاليه صنعت برق كشور وبرنامه هاي شركت توزيع ، سعي وتلاش خود را درتحقق اين اهداف داشته باشند

آدرس کوتاه :