مراكز علمی تحقیقاتی

مراكز علمی تحقیقاتی


راه اندازی مرکز رشد

 پیشتازی تفت در میان سایر شهرستانها در راه اندازی مرکز رشد

 تفت در عرصه های تحقیقاتی و پژوهشی از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و راه اندازی این مرکز زمینه را برای تولید بیشتر علم در شهرستان فراهم می آورد.

لازم به ذكر است؛ در حال حاضر دو شركت در مركز رشد واحدهاي فناوري تفت پذيرش شده اند و شش درخواست استقرار نيز به مركز ارسال شده است كه قرار است درخواست متقاضيان در دومين جلسه شوراي پذيرش مركز مطرح و بررسي شود