مرمت آب انبارسلطان آبادشهرستان تفت آغازشد


سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت ازآغاز عملیات مرمت وبازسازی آب انبار تاریخی سلطان آباد درشهرستان تفت خبرداد.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت "ولی غیاثی"اظهارداشت:شهرستان تفت شهرآب انبارهای قاجاری بوده ومعماری وآثارتاریخی بسیاری ازآن روزها به یادگارمانده که آب انبارسلطان آبادازجمله این آب انبارهاست.وی بااشاره به قدمت این آب انبارتاریخی گفت:آب انبارسلطان آباد دودوره ساخت داشته که دوره اول متعلق به دوره قاجار ودوره دوم مربوط به پهلوی اول است.غیاثی ادامه داد:برخی الحاقات دردوره پهلوی دوم انجام شده که درعملیات مرمت وبازسازی ،این الحاقات باتوجه به اسنادی که ازظواهرابتدایی واولیه آنها وجوددارد به حالت اولیه بازخواهدگشت.سرپرست نمایندگی شهرستان تفت بااشاره به مرمت های صورت گرفته روی این اثرثبتی اظهارداشت:مرمت آب انبار سلطان آباد ازاوایل شهریورماه سالجاری آغازشده ومرحله ازاره چینی دورمخزن آن به اتمام رسیده است.وی اضافه کرد:مرمت این بنای تاریخی 40درصد پیشرفت داشته وزمان اتمام آن باتوجه به اعتبارات اختصاص یافته ازمحل پروژه های امانی این شهرستان برنامه ریزی خواهدشد.غیاثی یادآورشد:بنای آب انبارسلطان آباددرسال 84 به شماره 15122درفهرست آثاملی کشور به ثبت رسیده است.

آدرس کوتاه :