مسائل و مشکلات روستاهای بخش نیر در حوزه بنیاد مسکن مورد بررسی قرار گرفت


مسائل و مشکلات روستاهای بخش نیر در حوزه بنیاد مسکن باحضور بخشدار، رئیس بنیاد مسکن شهرستان، دهیاران ورئیس شوراهای روستاهای بخش مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر مسائل و مشکلات روستاهای بخش نیر در حوزه بنیاد مسکن باحضور بخشدار، رئیس بنیاد مسکن شهرستان، دهیاران ورئیس شوراهای روستاهای بخش مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مسئولین روستاها به تفکیک به بیان مشکلات و پیشنهادات خود درحوزه  پرژه های عمرانی و واگذاری زمینهای بنیادی پرداختند و متقابلا از طرف میرخلیلی بخشدار و فرحبخش بنیاد مسکن شهرستان راه حل و نظراتی درخصوص حل این مشکلات بیان شد.آدرس کوتاه :