مصوبات ستاد امتحانات شهرستان تفت


درجلسه ی ستادامتحانات که با حضور اعضاء تشکیل شد مدیرآموزش وپرورش ضمن تقدیر وتشکر از کارشناس سنجش وارزشیابی وکلیه ی عوامل اجرایی امتحانات خرداد ، حوزه های امتحانی را ناموس اداره نامید ودقت در تعیین عوامل اجرایی وبرگزاری صحیح امتحانات را اعتماد بیشترخانواده ها به آموزش وپرورش دانست.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت :دراین جلسه "عبدالمجید زارع" نظارت بر امتحانات داخلی مدارس نیز ضروری دانست وبربرنامه ریزی جهت تحقق این امر تاکید کرد وی بکارگیری فرهنگیان واجدشرایط در حوزه های اجرا ، تصحیح وقرنطینه را و استفاده از توانایی آنها را ضروری عنوان کردواز اعضای ستادخواست دراین زمینه تصمیمی رااتخاذ نمایند.مدیر آموزش و پرورش تفت از اعضاء خواست تا دربازدیدهای خود نکته نظرات خود رایادداشت تا درجلسه ی پایانی مشکلات بررسی وآسیب شناسی دراین زمینه صورت گیرد ،

درآغاز جلسه کارشناس سنجش وارزشیابی ضمن تشکر ازمدیر و اعضاء گزارشی از برگزاری امتحانات خرداد ارائه داد.باغیانی با ارائه آمار شرکت کنندگان وقبولشدگان برخی از مشکلات خردادماه را بازگو واز مدیر خواست تانسبت به رفع آن دستورات لازم راارائه دهد .دراین جلسه پس از بحث وتبادل نظر اعضاء موارد زیر به تصویب رسید :

  • حوزه های امتحانی شهریورماه به صورت تفکیک دختر وپسر تعیین وامتحانات به صورت مجزابرگزارشود.
  • حوزه ی امتحانی شهریورماه دختران هنرستان کاردانش محمدعلی دهقانی وحوزه ی امتحانی پسران راهنمایی امام خمینی تعیین شد .
  • آزمون تخصصی رسم فنی درهنرستان اعظم برگزارشود .
  • عوامل اجرایی وقرنطینه که دراین جلسه مشخص شدند ابلاغ آنها صادر شود .
  • بخشنامه ای به کلیه ی مدارس ارسا ل شود که به موجب آن فرهنگیانی که تمایل به همکاری با امتحانات دارند اعلام آمادگی نموده تا پس از بررسیدرامتحانات آینده از آنها استفاده شود .
  • اعضای جلسه درپایان امتحانات گزارشی از بازیدهای خودرا درجلسه ارائه نموده تا آسیب شناسی صورت گیرد .
  • با توجه به بخشنامه ی وزارتی از بکارگیری مدیرانی که امتحانات درمدارس آنها انجام می شود خودداری شود
آدرس کوتاه :