مصوبات کمیته ی برنامه ریزی وسازماندهی


سومین جلسه ی کمیته ی برنامه ریزی وسازماندهی دردفتر مدیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش تفت،سومین جلسه ی کمیته ی برنامه ریزی وسازماندهی  دردفتر مدیر برگزار شد ، دراین جلسه مدیرآموزش وپرورش پیرامو ن شیوه نامه اجرایی ساماندهی درسال تحصیلی جدید توضیحاتی را ارائه نمود وخواستار اجرای دقیق شیوه نامه ورعایت تراکم دانش آموزان درسطح شهرستان شد درپایان ضمن ارائه نظرات اعضاء موارد زیر به تصویب رسید :

·         دبستان انوری با دبستان ملاباقر علی آباد به صورت ادغامی هرکدام 3 کلاس درنظر گرفته شد .

·         دبستان پسرانه شهید منتظرقائم اسلامیه با درنظر گرفتن 5 کلاس اداره خواهد شد .

·         دبستان علویه اسلامیه بادرنظر گرفتن 4کلاس اداره خواهد شد

·         دبستان ملک الشعراء وشهید سعیدی دهشیر به صورت ادغام وهرکدام 3 کلاس درنظر گرفته شد .

·         دبستان حضرت زینب (س) نصرآباد بادرنظرگرفتن 5کلاس اداره خواهد شد .

·         دبستان انقلاب اسلامی فیض آباد با درنظر گرفتن 1 کلاس اداره خواهد شد .

·         دبستان فرخی یزدی سانیج بادرنظر گرفتن 1کلاس اداره خواهدشد .

·         دبستان توحید سعیدآباد وهفت تیر محمدآباد به صورت ادغامی 1کلاس اداره خواهدشد .

·         دبستان ولیعصر(عج) حجت آباد منحل ودانش آموزان به مدرسه فرساد حاج علی عسکر منتقل خواهندشد .

·         دبستان عمار لایخواجه ودانش آموزان به مدسه علامه حلی کردآباد انتقال می یابند .

·         راهنمایی امام خمینی (ره) تفت منحل وداش آموزان به راهنمایی شهید میراب انتقال می یابند .

·         راهنمایی دخترانه قائمیه علی آباد منحل ودانش آموزان به شبانه روزی اسلامیه منتقل خواهندشد .

·         دانش آموزان کلاس چهارم دبیرستان عفاف نصرآباد به دبیرستان ام ابیها دهشیر نتقل خواهند شد.

·         دانش آموزان پایه ی چهارم دبیرستان آیت الله خاتمی به دبیرستان شهید محلاتی نصرآباد منتقل خواهند شد .

·         دبستان امام حسن مجتبی (ع) با 5 کلاس اداره خواهد شد.
ضمنا درصورت تغییرآمار دانش آموزی مدرسه ، نسبت به اصلاح کلاس باتوجه به رعایت تراکم دانش آموزی اقدامات لازم انجام خواهد شد .

آدرس کوتاه :