معرفي علي احمديان به عنوان نماينده رسمي دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي در استان يزد


علي احمديان به عنوان نماينده رسمي دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي در استان يزد معرفي شد.

در اين حكم كه از سوي "مهدي باقريان" دبير كل كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي صادر شده ،آمده است : با توجه به سوابق،تجارب و همكاري هاي فيمابين،حضرت عالي به عنوان نماينده رسمي دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان  روابط عمومي  در استان يزد معرفي مي شويد.  
در اين حكم اظهار اميدواري شده است ضمن هماهنگي با روابط عمومي هاي استان براي حضور گسترده و باشكوه در كنگره در جهت اعتلاي روابط عمومي ايران گام هاي موثري برداشته شود.
گفتنی است دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي در تاريخ هاي 18 و 19 آذر ماه سال جاري در تهران برگزار مي شود.
آدرس کوتاه :