معرفی مدیرجدید آموزش وپرورش شهرستان تفت


طی مراسمی با حضور مدیرکل آموزش وپرورش استان ، معاونین مدیرکل ، مسئولین ادارات وتعدادی از مدیران وفرهنگیان آقای عبدالمجید زارع به عنوان مدیرآموزش وپرورش شهرستان معرفی واز زحمات آقای دهقانی مدیرقبلی قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش تفت، طی مراسمی با حضور مدیرکل آموزش وپرورش استان ، معاونین مدیرکل ، مسئولین ادارات وتعدادی از مدیران وفرهنگیان آقای عبدالمجیدزارع به عنوان مدیرآموزش وپرورش شهرستان معرفی واز زحمات مدیرقبلی اين اداره قدردانی شد.

دراین مراسم که درکانون ولایت برگزار شد مدیرکل آموزش وپرورش استان ضمن تبریک اعیادشعبانیه وروز جانباز به فراز هایی از صلوات شعبانیه اشاره کرد وبهره گیری از فیوضات این ماه رایادآورشد. رحیمی نژاد با اشاره به سند تحول بنیادین گفت : این سند مارا به نقشه ی راه وچشم انداز خوبی رسانده است وانسجام وهماهنگی بین افراد متعهد وومتدین درمجموعه ی آموزش وپرورش رانقطه ی قوت این سند دانست که برای رسیدن آموزش وپرورش به جایگاه واقعی لازم وضروری است ، وی به مدارس قرآنی نیز اشاره کرد و باتوجه به ارتقای دینی فرآیندتعلیم وتربیت باید با تلاش وحمایت مسئولین قدم های بیشتری رادراین راه برداریم آقای رحیمی نژاد با توجه به ویژگی های آقای دهقانی مدیرقبلی آموزش وپرورش از خصوصیات ایشان عجین کردن بحث تعلیم وتربیت با زندگی خوددانست وی از کازهای خوب صورت گرفته درشهرستان درزمان تصدی ایشان را ارتقای رتبه ی علمی شهرستان از نهم به هفتم ذکر کرد ، مدیرکل آموزش وپرورش مدیر جدید آموزش وپرورش تفت را فردی دلسوز وعلاقه مند به تعلیم وتربیت دانست وبا توجه به پست های قبلی وی ابراز ایدواری نمود تا درمجموعه ی آموزش وپرورش تفت گام های خوبی برداشته شود.

 مدیرقبلی آموزش وپرورش تفت نیز دراین مراسم ضمن تقدیر وتشکر از لطف مدیرکل آموزش وپرورش به گوشه هایی از کارهای صورت گرفته درزمان تصدی خود پرداخت واز همه ی مسئولین شهرستان وفرهنگیان عزیز تقدیر وتشکرکرد وی از عمده اقدامات صورت گرفته را : ارتقای سطح آموزشی شهرستان ، گسترش فضاهای آموزشی وورزشی ، تعامل با مسولین شهرستان به ویژه امام جمعه ، نماینده مجلس وفرماندار عنوان نمود آقای دهقانی درپایان ضمن یاد وخاطره ی امام جمعه فقید شهرستان از فرمانداران ومعاونین آموزش وپرورش قبلی تشکرکرد ،

 مدیرجدید آموزش وپرورش شهرستان نیز درپایان مراسم ضمن تقدیر وتشکر از مدیرکل ، مسئولیت پذیری را وظیفه ی سنگین وآزمایشی برای افراد دانست وابراز امیدواری نمود تا با عنایت حق تعالی وکمک فرهنگیان ومسئولین شهرستان از عهده ی این مسئولیت برآید وی از مسئولین به ویژه امام جمعه ، فرماندار ونماینده مجلس درخواست کرد تا با کمک به آموزش وپرورش جایگاه این نظان تعلیم وتربیت ارتقاء بخشد ،

درپایان ضمن قرائت حکم ابلاغ عبدالمجید زارع به عنوان مدیرجدید آموزش وپرورش معرفی واز خدمات محمد حسين دهقانی قدردانی شد.

آدرس کوتاه :