نشست مديريت شبكه بهداشت و درمان با شهردار و رئيس شوراي شهر تفت در خصوص كانون سلامت محله سرده


جلسه ارائه گزارش روند كار كانون محله سرده شهر تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان تفت، نشستي با حضور شهردار و رئيس شوراي شهر تفت ، مديريت شبكه و سرپرست مركز بهداشت و نماينده فرمانداري در حوزه بهداشت در خصوص ارائه پيشرفت روند كار كانون سلامت محله سرده برگزار شد .در اين جلسه سيد محمد جواد ميرجليلي ضمن خير مقدم نسبت به خلاصه فعاليت كانونها توضيحاتي ارائه نمودند سپس كارشناس طرح روند پيشرفت طرح را ارائه و در پايان شهردار و رئيس شوراي شهر از طرح استقبال و قول همكاري در تمام زمينه ها را دادند.آدرس کوتاه :