معاون اشتغال وخودکفایی کمیته امدادامام خمینی(ره) استان یزد:

نظارت دقیق این نها د دراعطای تسهیلات به متقاضیان


توانمندسازی فکری-اجتماعی واقتصادی مددجویان تحت حمایت ازمهمترین سیاستهای این نهاد درراستای خودکفایی آنهاست.
معاون اشتغال وخودکفایی کمیته امدادامام خمینی(ره) استان یزد:

به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني (ره9 تفت،"محمدزارع" درجلسه شورای اداری کمیته امداد شهرستان تفت گفت:توانمندسازی فکری-اجتماعی واقتصادی مددجویان تحت حمایت ازمهمترین سیاستهای این نهاد درراستای خودکفایی آنهاست. وی درخصوص تقسیم اعتبارات برای تسهیلات گفت :80 درصد ازمنابع درآمدی امداد به مددجویان و20 درصدباقی مانده به فرزندان مددجو اختصاص می یابد.

معاون اشتغال وخودکفایی این نهاد درمورد پرداخت تسهیلات به مددجویان  از منابع بانکی اعلام داشت 40 درصد سهمیه مددجویان - 30 درصدسهمیه فرزندان مددجوو30 درصدسهمیه متقاضیان موردی می باشد.آقای علیزاده مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تفت هم در این نشست گزارش عملکردی از فعالیتهای این نهاد در سال گذشته ارائه نمود.   

آدرس کوتاه :