نوغان داری شهرستان تفت درمسیر افول قراردارد


نوغان داری یا پرورش کرم ابریشم درشهرستان تفت طی سالهای اخیر به دلیل واردات ارزان قیمت ابریشم به کشور ومسائل دیگر صرفه اقتصادی خود را ازدست داده ودرمسیر افول قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت،"ولی غیاثی"اظهارداشت:نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم حرفه ای است با قدمت نسبتاً طولانی که همگام با بسیاری از کشورهای دنیا درایران وازجمله درایران درشهرستان تفت انجام شده والبته باتوجه به فراز ونشیب های بسیار دچار تحولات بسیاری شده،ولی همچنان باقی مانده وتولیدآن تداوم یافته است.وی افزود:این حرفه ارزشمند طی سالهای گذشته با چالش هایی روبرو بوده که این چالش ها باعث از رونق افتادن این صنعت وکمرنگ شدن تولید ابریشم دراین شهرستان شده است.

سرپرست میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت اذعان داشت:درحال حاضر نوغان داران رغبت کمتری به پرورش کرم ابریشم دارند وایجاد یکسری تغیرات اقتصادی درمناطق پرورش کرم ابریشم ازدلایل این امر می باشد.غیاثی اضافه کرد:با توجه به اینکه نوغان داری یکی از صنایع دستی ومیراث کهن این مرزوبوم می باشد،ارزش افزوده زمین،واردات بی رویه،وجود نخ های مصنوعی دربازار،درآمدعمومی مردم وهمچنین خشکسالی های پی درپی باعث بی رونق شدن آن شده است که امیداست باهمت وتلاش مسئولین این صنعت مهم درآینده نزدیک احیاءورونق خودرا بدست آورد.

 

آدرس کوتاه :