نير ميزبان سرهنگ احمدی فرماندهی انتظامی شهرستان تفت


به مناسبت هفته نیروی انتظامی سرهنگ احمدی فرماندهی انتظامی شهرستان تفت با حضور در بخش نیر و بازدید از فرماندهی انتظامی بخش نیر با بخشدار، امام جمعه و رییس دادگاه عمومی بخش دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری تفت ،به مناسبت هفته نیروی انتظامی سرهنگ احمدی فرماندهی انتظامی شهرستان تفت با حضور در بخش نیر و بازدید از فرماندهی انتظامی بخش نیر با بخشدار، امام جمعه و رییس دادگاه عمومی بخش دیدار کرد.آدرس کوتاه :