هفتمین دوره جشنواره انتخاب تعاونیهای برتر


انتخاب سه شرکت تعاونی از شهرستان تفت بعوان تعاونی نمونه

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت، شرکتهای تعاونی اعتبار فرهنگیان تفت، دهیاریهای بخش مرکزی تفت و خاتم رزکویر در هفتمین جشنواره انتخاب تعاونیهای برتر بعنوان تعاونی نمونه انتخاب گردیدند.

تعاونیهای مذکور به ترتیب درزمینه اعطای تسهیلات به اعضاء،انجام خدمات به کلیه دهیاریهای بخش مرکزی تفت و تولید گل رز مشغول فعالیت می باشند.

محل فعالیت شرکت تعاونی خاتم رزکویر در منطقه نیر و دو تعاونی دیگر در شهر تفت مستقر می باشند.

رضایتمندی اعضاء از عملکرد تعاونی ، پایبندی به اصول و مقررات بخش تعاون در خصوص انجام وظائف قانونی محوله،داشتن تراز مالی مثبت از عمده ترین عوامل نمونه شدن تعاونیهای یاد شده می باشد.

شایان ذکر است شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان تفت در سال 1386 نیزاین عنوان را به خود اختصاص داده بود.   

آدرس کوتاه :