پرسش و پاسخ پیرامون ثبت نام در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

پرسش و پاسخ پیرامون ثبت نام در مرحله دوم هدفمندی یارانه هاچه کسانی مشمول دریافت یارانه نقدی می شوند؟

يارانه نقدي صرفاً به سرپرستان خانوارهاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت

ميگردد )مجموع درآمد ماهانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد( به شرط آنکه در موعد مقرر

نسبت به ثبت نام اقدام نموده باشند.

اين افراد صرفا با قبول شرايط مندرج در كاربرگ)فرم( تقاضاي يارانه نقدي، مي توانند نسبت به تکميل

كاربرگ )فرم(در سامانه، اقدام نمايند كه به منزله اجازه دسترسي دولت به اطلاعات اقتصادي افراد است.

.2 چه زمانی باید برای ثبت نام اقدام نمود؟

با در نظر گرفتن اولين رقم سمت راست شماره ملي سرپرست خانوار يارانه بگير و طبق جدول زمانبندي زير

ميبايست نسبت به ثبت نام اقدام نمود.

 

ردیف

اولین رقم سمت راست شماره ملی سرپرست خانوار یارانه بگیر

روز ثبت نام

تاریخ ثبت نام

1

0

چهارشنبه

93/1/20

2

1

پنجشنبه

93/1/21

3

2

جمعه

93/1/22

4

3

شنبه

93/1/23

5

4

یکشنبه

93/1/24

6

5

دوشنبه

93/1/25

7

6

سه شنبه

93/1/26

8

7

چهارشنبه

93/1/27

9

8

پنجشنبه

93/1/28

10

9

جمعه

93/1/29

.9 چه اطلاعاتی برای ثبت نام مورد نیاز است؟

- شماره ملي 10 رقمي سرپرست خانوار كه بايد به صورت عددي بدون خط تيره و فاصله درج شود.

- آخرين شماره حسابي را كه جهت دريافت يارانه اعلام نموده ايد.

- تعداد اعضاي خانوار كه عبارتست از سرپرست بعلاوه افراد تحت تکفل دريافت كننده يارانه نقدي.

- نام و نام خانوادگي و شماره ملي افراد تحت تکفل.

- كدپستي.

- شماره تلفن ثابت و همراه.

دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه های استان یزد

.4 مراحل ثبت نام چگونه میباشد؟

مرحله اول

براي ثبت نام خود با توجه به تاريخ اعلام شده متناسب با آخرين رقم كد ملي وارد سايت WWW.Refahi.ir

شويد .

مرحله دوم

مندرجات و تعهدات مربوط به صحت اطلاعات و اجازه دسترسي به اطلاعات خصوصي )در صورت لزوم (را

تاييد نماييد.

پرسش های متداول

بسمه تعالی

اطلاعات لازم جهت تقاضای سرپرست خانوار نیازمند برای دریافت یارانه نقدی

اینجانب سرپرست خانوار متقاضی دریافت یارانه، آگاهی کامل خود را از قوانین و مقررات مربوط اعلام و تایید می کنم.

1 به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، صرفا افراد نیازمند می توانند نسبت به تکمیل فرم تقاضای یارانه نقدی -

اقدام کنند.

2 فقط مشخصات افرادی را که در حل حاضر تحت تکفل اینجانب هستند در فرم تقاضای یارانه نقدی درج می کنم. -

3 در صورت درخواست سازمان هدفمندسازی یارانه ها، مدارک لازم برای اثبات درستی اطلاعات درج شده در فرم تقاضای -

یارانه نقدی را ارائه خواهم کرد.

4 به موجب قانون، ارائه هر گونه اطلاعات نادرست، موجب استرداد وجود دریافتی و جریمه نقدی به میزان سه برابر یارانه -

نقدی دریافتی ام خواهد شد.

5 بانکها، موسسه های مالی و سایر دستگاه های اقتصادی می توانند اطلاعات مندرج در فرم تقاضای یارانه نقدی را مبنای -

ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی اینجانب برای اعطای وام و یا هر نوع تسهیلات دیگر قرار دهند.

6 منظور از سطح درآمد ماهانه خانواده ام، میانگین مجموع درآمد ماهانه همه اعضای خانوار در سال 1332 ، شامل درآمد -

حاصل از شغل اصلی و شغل دوم، دریافت اجاره بها، سود سهام، سود سپرده بانکی، عایدی از مستغلات، حقوق ماهانه

مستمری یا وظیفه بگیری و موارد مشابه قبل از پرداخت اقساط وام می باشد

 

دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه های استان یزد

مرحله سوم

اطلاعات لازم براي ورود به صفحه شخصي سرپرست خانوار شامل كد )شماره( ملي سرپرست خانوار، شماره

حسابي كه يارانه به آن واريز ميشود، تعداد اعضاي خانوار و كد امنيتي پنج رقمي را وارد نماييد.

پرسش های متداول

لطفا هنگام پر کردن کادر روبرو موارد زیر را رعایت

فرمائید:

شماره ملی 10 رقمی خود را فقط به صورت عددی بدون

خط تیره و فاصله وارد کنید.

شماره ملی سرپرست: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------

آخرین شماره حسابی را که جهت دریافت یارانه اعلام

کرده اید، وارد کنید )شماره کارت بانکی را وارد نکنید(

شماره حساب یارانه: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------

تعداد اعضای خانوار عبارتست از سرپرست بعلاوه افراد تحت تکفل دریافت کننده یارانه نقدی.

تعداد اعضای خانوار: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------

کد پنج رقمی را که در تصویر مقابل مشاهده می کنید،

وارد کنید.

کد پنج رقمی بالا: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------

درصورتی که کد پنج رقمی خوانا نیست، کد را مجددا

فراخوانی کنید.

تایید

دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه های استان یزد

مرحله چهارم

فرم اعلام نياز يارانه كه در بخش اول اطلاعات مربوط به اعضاي خانواده شامل نام و نام خانوادگي، كد ملي و

مالکيت واحد مسکوني آنها، در بخش دوم گروه درآمدي ماهانه خانوار و در بخش سوم محل سکونت فعلي

خانوار با ذكر كدپستي مورد سوال قرار خواهد گرفت را تکميل نماييد.

فرم اعلام نیاز سرپرست خانوار متقاضی دریافت یارانه نقدی

اعضای خانوار

ردیف شماره ملی نام و نام خانوادگی

دارای مالکیت واحد مسکونی

بلی خیر

- - - - - - - - - - - - - - 1 ..........)سرپرست خانوار( --------------

 

 

- - - - - - - - - - - - - - 2 ..........)عضو خانوار( --------------

 

 

- - - - - - - - - - - - - - 3 ..........)عضو خانوار( --------------

 

 

سطح درآمد خانوار

منظور از سطح درآمد ماهانه خانوار، میانگین مجموع درآمد ماهانه همه اعضای خانوار در سال 1392 ، شامل موارد زیر

می باشد:

درآمد حاصل از شغل اصلی و شغل دوم، دریافت اجاره بها، سود سهام، سود سپرده بانکی، عایدی از مستغلات، حقوق ماهانه

مستمری یا وظیفه بگیری و موارد مشابه قبل از پرداخت اقساط وام است.

سطح دریافتی خانوار باید با دارایی خانوار همخوانی داشته باشد.

در کدام گروه درآمدی زیر قرار دارید؟

 1 کمتر از ششصد هزار تومان -

 4 از دو میلیون تومان تا دو میلیون و پانصد هزار تومان -

 2 از ششصد هزار تا یک میلیون تومان -

 5 ابیشتر از دو میلیون و پانصد هزار تومان -

 3 از یک میلیون تومان تا دو میلیون تومان -

محل سکونت خانوار

نوع خانوار:

شهری

روستایی

عشایر

استان:

شهرستان

کدپستی - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------

تلفن همراه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------

تلفن ثابت

-- -- -- -- -- -- -- -- --

----------- - - - - - - - - - - - _

ماده 7 و همچنین » الف « تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کشور، بند » و« اینجانب )سرپرست خانوار( به استناد بند

ماده 11 قانون هدفمند کردن یارانه ها با علم و اطلاع کامل درستی مفاد مندرجات فرم را تایید می کنم و خود را نیازمند

دریافت یارانه نقدی می دانم.

پس از طی مراحل ثبتنام و تایید نهایی کد شناسایی به شماره تلفن همراه درج شده در فرم ثبت نام ارسال

میگردد.

انتخاب کنید

انتخاب کنید

تایید

دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه های استان یزد

.5 برای ثبت نام به کجا باید مراجعه نمود؟

با توجه به اينکه روش نامنويسي صرفاً اينترنتي است، در هر كجا كه بتوان به اينترنت دسترسي پيدا نمود، ميتوان

نسبت به ثبتنام اقدام كرد.

مراجعه حضوري ويژه همشهرياني است كه به شبکه اينترنتي دسترسي ندارند و ميتوانند با در دست داشتن

اطلاعات لازم به مراكز و دفاتر كميته امداد )ويژه اعضا(، سازمان بهزيستي )ويژه اعضا(، دفاتر پيشخوان دولت،

پليس + 10 و دفاتر فناوري اطلاعات )آي سي تي( روستايي و كافي نت هاي معتبر در سطح شهر مراجعه نمايند.

.6 آیا برای ثبت نام باید هزینهای پرداخت نمود؟

دفاتر پيشخوان دولت، پليس + 10 و دفاتر فناوري اطلاعات )آي سي تي( روستايي و كافي نت هاي معتبر در

ازاي ثبت نام نسبت به اخذ كارمزد مصوب اقدام مينمايند.

.7 در صورتی که افرادی نتوانند در زمان مقرر ثبت نام کنند، آیا امکان ثبت نام مجدد آنها

وجود دارد؟

در صورت نياز از هموطنان جامانده نيازمند دريافت يارانه نقدي در روزهاي شنبه و يکشنبه مورخ 30 و 31

فروردين ماه سال 1393 ثبت نام به عمل ميآيد.

بديهي است در صورت تکميل فرم ثبت نام در اين مرحله، هرگونه اصلاح و ثبت نام مجدد در سامانه مزبور

امکانپذير نميباشد.

.8 سرپرست خانوار، مشخصات چه افرادی را میبایست در فرم تقاضای خود درج نماید؟

سرپرست خانوار تنها مي تواند نام افرادي را كه در حال حاضر تحت تکفل وي هستند را در فرم تقاضاي يارانه

درج نمايد.

.3 منظور از درآمد ماهانه خانواده چیست؟

منظور از سطح درآمد ماهانه خانواده، ميانگين مجموع درآمد ماهانه همه اعضاي خانواده در سال 1393 شامل

درآمد حاصل از شغل اصلي و شغل دومي، دريافت اجاره بها، سود سهام، سود سپرده بانکي، عايدي از

مستغلات، حقوق ماهانه مستمري يا وظيفه بگيران و موارد مشابه قبل از پرداخت اقساط وام و ساير هزينهها

ميباشد.

مثال

خانواده سه نفره اي را در نظر بگيريد كه داراي سهام شركت X و سپرده بانکي و دو واحد مسکوني كه يک

واحد آن را اجاره دادهاند، ميباشند.

فروض :

- پدر خانواده از محل شغل اصلي ماهانهميليون تومان و شغل دوم ماهانه500 هزار تومان حقوق و درآمد دارد.

دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه های استان یزد

- مادر خانواده ماهانه800 هزار تومان حقوق و درآمد دارد.

- فرزند خانواده حقوق و درآمدي ندارد.

- شركت X ماهانه 200 هزار تومان سود سهام به خانواده پرداخت مينمايد.

- از محل سپرده بانکي نيز ماهانه مبلغ200 هزار تومان دريافت مي گردد.

- ماهانه مبلغ 300 هزار تومان از محل اجاره واحد مسکوني كسب مينمايند.

مجموع درآمد ماهانه همه اعضاي خانواده در سال 1393 به شرح زير محاسبه مي گردد:

مجموع درآمد ماهانه= درآمد ماهانه پدر+ درآمد ماهانه مادر+ درآمد ماهانه فرزندان+ سود ماهانه

سهام+ سود ماهانه سپرده+ اجاره دريافتي ماهانه

1000+500+800+200+200+300=3000

بنابراين مجموع درآمد ماهانه اين خانوار 3 ميليون تومان خواهد بود.

.10 چگونه می توان از دریافت یارانه انصراف داد؟

اگر سرپرست خانوار در تاريخ هاي اعلام شده نسبت به ثبت نام كردن اقدام ننمايد به منزله انصراف از دريافت

يارانه نقدي محسوب مي شود.

.11 اگر خانواری درآمد خود را غیر واقعی اعلام نماید چه اتفاقی خواهد افتاد؟

سازمان بر اساس كليه اطلاعات موجود نسبت به بررسي واجد شرايط بودن متقاضيان اقدام و افراد غيرمشمول را

در مقاطع مختلف زماني تعيين و ضمن اعلام رسمي اطلاعات اقتصادي به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنها

از دريافت يارانه نقدي اقدام مينمايد .

چنانچه پس از تحقيق مشخص گرديد كه اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ اعلام شده توسط دولت اقدام به

دريافت يارانه كردهاند، موجب استرداد وجوه يارانه دريافتي و جريمه نقدي سه برابر ميزان دريافتي خواهد شد .

.12 روش ثبت نام نیروهای مسلح به چه شکل خواهد بود؟

نيروهاي مسلح به دو گروه تقسيم ميشوند كه يک گروه با افراد معمولي در دوره اول نامنويسي كردند همچنان

مانند مورد اول به سامانه مراجعه و نامنويسي ميكنند اما گروه دوم كه به لحاظ شغلي در وضع خاصي است، به

يگانها و محل كار خود مراجعه و نامنويسي ميكنند.

.19 در صورت داشتن سوال دیگری در خصوص ثبت نام چه باید بکنیم؟

دبيرخانه ستاد هدفمندي يارانه ها در استان آمادگي دارد به سوالات همشهريان عزير پاسخ دهد. عزيزان ميتوانند

با تماس با شماره تلفن هاي   6282902-3 از پاسخ سوالات متعارف خود آگاهي يابند