پروژه هاي قابل افتتاح توزيع نيروي برق تفت درهفته دولت تشريح شد


مديربرق شهرستان تفت پروژه هاي قابل افتتاح وبهره برداري درهفته دولت اين مديريت راعلام نمود.

به گزارش روابط عمومي اداره برق تفت،مديربرق شهرستان تفت ضمن تبريك هفته دولت  از اففتاح 3 پروژه برقرساني بااعتباري بالغ بر 3770ميليون ريال در اين هفته خبر داد.وي تصريح كرد: پروژه برقرساني به روستاي مزرعه حسن سانيج با احداث 900متر شبكه فشارمتوسط -  300متر شبكه فشارضعيف -احداث يكدستگاه ترانس 50هوائي ونصب 15 دستگاه چراغ لاك پشتي بااعتباري بالغ بر 1020ميليون ريال  افتتاح خواهد شد كه با افتتاح آن تعداد 35خانوارروستائي ازنعمت برق برخوردارخواهند شد.

 مدير برق شهرستان تفت  برقرساني به مسكن مهر را از اقدامات خوب دولت دهم برشمرد و گفت : پروژه برق رساني به مسكن تفت بااحداث 2100متر شبكه فشارمتوسط - و450 مترشبكه فشارضعيف - احداث يكدستگاه ترانس 25 هوائي ونصب 17 دستگاه چراغ لاك پشتي باهزينه اي بالغ بر750 ميليون ريال نيز در هفته دولت افتتاح مي گردد.

وي با اشاره به رويكرد شركت در تبديل شبكه هاي فرسوده قديمي به كابل خودنگهدار خاطرنشان كرد:تبديل 20هزار متر شبكه هاي سيم مسي به كابل خودنگهدارهوائي   باعتباري بالغ بر2000ميليون ريال درمناطق مختلف شهري وروستائي انجام شده است .

وي اظهار اميدواري كرد: باانجام اين پروژه ها استمرار انرژي الكتريكي ، كاهش خطرات برق گرفتگي وسرقت سيم را شاهد باشيم.

 

آدرس کوتاه :