گزارش تصویری از بازدید فرماندار از 5 روستای شهرستان


بازدید از روستای خلیل آباد بازدید از روستای بیدا خوید بازدید از روستای بناد کوک   بازدید از روستای دیزران بازدید از روستای کهدوئیه    

بازدید از روستای خلیل آباد

بازدید از روستای بیدا خوید

بازدید از روستای بناد کوک

 

بازدید از روستای دیزران

بازدید از روستای کهدوئیه

 

 

آدرس کوتاه :