گزارش تصویری بازدید بخشدار نیر از طرح میدان امامزاده عبدالله بنادکوک


به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر میرخلیلی، بخشدار نیر از طرح پیشنهادی میدان امام زاده عبدالله بنادکوک بازدید و در جریان قسمتهایی که باید آزادسازی گردد قرار گرفت و دراین خصوص باتوجه به اینکه مدرسه دبیرستان دخترانه در مسیر میدان پیشنهادی  قرار دارد با رئیس آموزش و پرورش منطقه نیر جهت آزاد سازی مذاکره  کرد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر میرخلیلی، بخشدار نیر از طرح پیشنهادی میدان امام زاده عبدالله بنادکوک بازدید و در جریان قسمتهایی که باید آزادسازی گردد قرار گرفت و دراین خصوص باتوجه به اینکه مدرسه دبیرستان دخترانه در مسیر میدان پیشنهادی  قرار دارد با رئیس آموزش و پرورش منطقه نیر جهت آزاد سازی مذاکره  کرد.آدرس کوتاه :