گزارش تصویری بازدید بخشدار گاریزات از روند اجرای پروژه آسفالت معابر روستاهای جهان آباد و وزیری


"احسان سعادتمند" بخشدار گاریزات-کهدوئیه از پروژه آسفالت معابر روستاهای جهان آباد و وزیری بازدید و در جریان روند عملیات اجرایی آن قرار گرفت.

"احسان سعادتمند" بخشدار گاریزات-کهدوئیه  از پروژه آسفالت معابر روستاهای جهان آباد و وزیری بازدید و در جریان روند عملیات اجرایی آن قرار گرفت.
آدرس کوتاه :