گزارش تصویری بازدید بخشدار گاریزات از روند اجرای پروژه آسفالت معابر روستاهای رحیم آباد و بخ


"احسان سعادتمند" بخشدار گاریزات از روند اجرای پروژه آسفالت معابر روستاهای رحیم آباد و بخ بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه "احسان سعادتمند" بخشدار گاریزات از روند اجرای پروژه آسفالت معابر روستاهای رحیم آباد و بخ بازدید نمود.آدرس کوتاه :