گزارش تصویری بازدید فرماندار از برخی از نانوایی ها شهر تفت

گزارش تصویری بازدید فرماندار از برخی از نانوایی ها شهر تفت