10موردرفع تصرفي ديگربه مساحت14000مترمربع درشهرستان تفت اتفاق افتاد


رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،خبرازرفع تصرف از10موردتجاوزبه عرصه ملي،درآن شهرستان،بادريافت احكام قضايي مربوطه مي دهد.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،محمدجوادمحمدي گفت:باتلاش همكاران واحديگان حفاظت 10موردازتخريب وتجاوزبه عرصه هاي ملي درمنطقه تقي آبادازتوابع روستاي ده بالا اين شهرستان،شناسايي گرديد،كه بدليل عدم همكاري متجاوزين نسبت به آزادنمودن عرصه تخريب شده پس ازاخطاركتبي به آنها،طبق مقررات پرونده تخلف مربوط براي هريك ازآنهاتشكيل وپس ازتكميل به مراجع قضايي،جهت رسيدگي ارسال شد،كه باپيگيريهاي مستمرواحدحقوقي اين اداره،احكام مربوطه صادرشدوبادريافت آنهادرفرصت اعلام شده نسبت به رفع تصرف وآزادسازي14000مترمربع ازاراضي ملي اقدام گرديد.

محمدي گفت: تجاوزبه عرصه هاي ملي به هردليل وباهرعنوان ممنوع بوده واگرامروزمشاهده نگردد،فرداحتماازطريق مراجع قضايي پيگري خواهيم نمودتاعرصه ملي تصرف شده آزادگردد،دراينجانيزلازم مي دانم شخصاازواحدهاي حفاظت وحقوقي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت كه دراين رابطه بيشترين زحمت راكشيده اندتشكرمي نمايم.

فرمانده يگان حفاظت شهرستان تفت دراين باره توضيح مي دهد: حفاظت ازعرصه هاي ملي وظيفه ماست ودر24ساعت شبانه روزآماده دريافت گزارشات مردمي باتلفن رايگان1504مي باشيم،امالازم به توضيح مي باشد،درصورت مشاهده هرگونه اقدام درعرصه ملي به مجري اخطارتوقف عمليات وپيگيري مشخص شدن عرصه داده مي شودكه لازم مي باشد،دراسرع وقت بامدارك لازم به ادارات منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان مراجه نموده تاوضعيت عرصه ازنظرملي يامستثني مشخص شودواگرملي باشدضمن پرداخت خسارت وارده وتحويل عرصه پرونده مخدوم مي گرددولي درصورت عدم پيگيري مبني تصرف عمدي عرصه ملي بوده وجهت دريافت احكام مربوطه به مراجع قضايي ارجاع مي شود.

ابوالقاسم بايگان گفت:دراين 10موردنيزاخطارلازم داده شده اماپيگري لازم صورت نگرفته وضمن ادامه تخريب وتصرف توسط مجريان امر،باعث گرديدتااقدامات قانوني صورت پذيرد،دراينجامجدداازمردم عزيز خواهشمندم،بادريافت اخطارضمن تعطيل نمودن هرگونه فعاليت،سريعابه ادارات منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستانهامراجعه نمايند.

درپايان لازم به توضيح مي باشددراجراي اين مراسم دادستان شهرستان تفت،نماينده تامين شهرستان،مامورين پاسگاه نيروي انتظامي ،اداره حقوقي اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان يزد،فرمانده يگان حفاظت استان به همراه نيروهاي تابعه وهمكاران اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت حضورداشتندكه نشانگرحمايت وپشتيباني تمامي مسئولين درجلوگيري ازتخريب وتصرف عرصه هاي ملي مي باشدهمچنين گزارش خبري لازم جهت پخش درصداوسيمانيزتهيه گرديد.  

 آدرس کوتاه :