فرماندار تفت:

15 هکتار زمین به متقاضیان جدیدمسکن مهر شهرتفت اختصاص یافت


فرماندار تفت ازواگذاری 15هکتارزمین به متقاضیان جدید مسکن مهرشهرتفت خبرداد.
فرماندار تفت:

"ابوالقاسم دهقان" بااشاره به تاکیدات وزیر راه وشهرسازی،استاندار،امام جمعه تفت مبنی بر اختصاص واحدهای جدید به متقاضیان گفت:باپیگیری های صورت گرفته نهایتا درکار گروه زیر بنایی وشهرسازی استان که مورخ 10/8/1391تشکیل شد15هکتار زمین مجاورمسکن مهر فعلی برای متقضیان جدیداختصاص یافت

فرماندارتفت اضافه نمود:طراحی زمین ها توسط بنیادمسکن استان درحال انجام است

وی باتوجه به1700نفرمتقاضی فعلی تاکیدکرد: زمین های مذکورصرفآبه واجدین شرایط بومی و تفتی واگذارخواهدشد.

دهقان گفت: نمایندگانی ازادارات بنیادمسکن،راه وشهرسازی،ثبت اسناد،فرمانداری ونیزنمایندگانی ازمردم مسئولیت تائید صلاحیت افراد متقاضی رابعهده دارندونهایتآ افرادواجدشرایط معرفی خواهند شد.فرماندارتفت درادامه گفت:کلیه کسانی که متقاضی مسکن مهرمی باشند به بنیادمسکن شهرستان تفت مراجعه ونسبت به تکمیل فرم های درخواست اقدام نمایند.وی تاکیدکرد:چنانچه تعداد متقاضیان ازمقدارزمین اختصاص یافته افزایش پیداکند ساختمان های مسکن مهرجدید بصورت طبقاتی اجراخواهدشد.ساخت این ساختمان ها بصورت خودمالکی توسط افرادپس ازطراحی نهایی زمین ها بزودی آغازخواهدشد.

 

آدرس کوتاه :