7مورداجراي احكام قضايي درشهرستان تفت اقدام شد


رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت ازاجراي 7فقره احكام قضايي درموردرفع تصرف ازاراضي ملي خبرمي دهد.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت"محمدجوادمحمدي" گفت:باهمكاري دادگستري محترم شهرستان تفت 7موردازپرونده هاي تجاوزبه عرصه هاي ملي كه به دادگستري ارجاع شده وضمن برسي ،احكام مربوطه آنهاصادرشده بود،بادريافت دستوراجراي احكام صادره و باهماهنگي پاسگاه نيروي انتظامي  مربوطه دردومنطقه ده بالاوتوران پشت اجراگرديد. 

رئیس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان افزود:مساحت اراضي آزادشده نزديك به 5000مترمربع مي باشد اما ارزش مادي آن بيش از يك ميليارد مي باشد كه به بيت المال برگردانده شد.

درادامه فرمانده يگان حفاظت شهرستان تفت اعلام نمود:تمامي اين پرونده ها و موارد مشابه ديگر در زمان اطلاع يافتن ازتخريب عرصه در محل حاضر شده وضمن جلوگيري ازادامه فعاليت از مجري خواسته مي شودجهت مشخص شدن وضعيت به اداره مراجعه نمايد.

ابوالقاسم بايگان افزود:درصورتي مشخص گرددعرصه موردفعاليت ملي باشد ازشخص مجري خواسته مي شودازادامه فعاليت خوداري نموده وخسارت وارده راجباران نمايد،درصورتي كه انجام نپذيردبه مانندمواردفوق به دادگستري ارجاع وبادستورقضايي نسبت به رفع تصرف آن اقدام خواهيم كرد.

بايگان درپايان ازمردم شريف ايران خواست:درصورت مشاهده هرگونه تغييرياتخريب درعرصه هاي ملي درتمامي ساعات شبانه روزباتلفن رايگان 1504اطلاع رساني نمايدتادراسرع وقت،بامتخلفين برخوردقانوني گردد. آدرس کوتاه :