90 نفر از مددجویان اداره بهزیستی شهرستان تفت آموزش پیشگیری از اعتیاد دیدند


به گزارش روابط عمومی شهرستان تفت 90 نفر از مددجویان شهرستان تفت طی 5 دوره در شهر تفت - نیر و روستاهای علی آباد نصر آباد و دهشیر آموزش پیشگیری از اعتیاد دیدند


در این آموزشها مددجویان با مواد مخدر صنعتی و عوارض این مخدرها آشنا شدند همچنین آسیبهای اجتماعی ناشی از این مواد برای این عزیزان تشریح شد

آدرس کوتاه :