به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شهرستان تفت؛ در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین‌نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر نیر می‌رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار می‌شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر نیر به شرح زير می‌باشد:

1-خانم آمنه السادات احمدميري فرزند سيدمحمد كد نامزد 15

- 2 آقاي اكبر دهقان نيري مشهور به اكبر خياط فرزند حسن كد نامزد 16

- 3 آقاي سيدعلي دهقان نيري فرزند سيد يحيى كد نامزد 17

- 4 آقاي عباس دهقان نيري فرزند علي كد نامزد 18

- 5 آقاي محمدحسن دهقان نيري فرزند رضا كد نامزد 19

- 6 آقاي محمدرضا دهقان نيري فرزند احمد كد نامزد 21

- 7 خانم مريم دهقان نيري فرزند حسين كد نامزد 25

- 8 آقاي غلامرضا ركوعي فرزند على اكبر كد نامزد 26

- 9 آقاي علي اصغر سعيدي نژاد فرزند محمد كد نامزد 27

 توجه:

-1 نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است، رأی‌دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را می‌توانند در برگ رأي بنويسند.

2-هیئت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري تفت در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأی، آماده دريافت شكايات انتخاباتي است.

3- شكاياتي قابل‌رسیدگی خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آیین‌نامه اجرايي، مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد.