به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شهرستان تفت؛ در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین‌نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر تفت می‌رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار می‌شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر تفت به شرح زير می‌باشد:

1- ابراهیم احمدی  فرزند عباسعلی  کد نامزد 15 

2-حجت اخوان تفتی فرزند علیرضا کد نامزد 17

3-محمدعلی اسمعیلی تفتی  فرزند عباس کد نامزد 18

4- سجاد باغستانی فرزند محمدحسین کد نامزد 21

5-سید حسین جعفری تفتی فرزند سید علی‌محمد کد نامزد 25

6-فریبا حاجی عبدالهی هنزائی فرزند احمد کد نامزد 26

7-محمد خوشحال زاده فرزند غلامحسین کد نامزد 27

8-محمدهادی درانی فرزند علی‌اکبر کد نامزد 28

9-ناصر دهقانی تفتی فرزند پنجه علی کد نامزد 42

10-فرحناز ذاکریان فرزند حسین کد نامزد 45

11-امین سالاری فرزند امراله کد نامزد 47

12-وحید شاهدی باغ خندان فرزند نادعلی کد نامزد 48

13-اکبر شیریزدانی تفت فرزند علی‌محمد کد نامزد 49

14-زهرا السادات فلاح تفتی فرزند سید علی‌اکبر کد نامزد 54 

15-محمدمهدی فلاح تفتی فرزند امراله  کد نامزد56

16-محمدمهدی فلاح تفتی فرزند عباس کد نامزد 57

17-سید فضل‌الله کلانتری فرزند حاجی سید جواد کد نامزد 59

18-محمدحسین مرادی فرزند علی‌محمد کد نامزد 61

19-یداله ناظمی ندوشن فرزند حیدر کد نامزد 64

20- محسن نوفرد فرزند علی بمان کد نامزد 65

توجه:

-1 نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است، رأی‌دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را می‌توانند در برگ رأي بنويسند.

2-هیئت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري تفت در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأی، آماده دريافت شكايات انتخاباتي است.

3- شكاياتي قابل‌رسیدگی خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آیین‌نامه اجرايي، مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد.