به گزارش ستاد سرشماری کشاورزی تفت، در این رابطه لازم است کشاورزان عزیز نکات زیر را در طول اجرای این سرشماری مدنظر قرار دهند:

  • سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 از 5 مهر لغایت 18 آبان به مدت 43 روز در سراسر کشور برگزار می شود و برای نخستین بار، سرشماری در این دوره توسط یارانه قابل حمل(تبلت) انجام خواهد شد.
  • با استفاده از تبلت دقت اطلاعات جمع آوري شده افزايش و زمان انتشار نتايج كاهش مي يابد و همچنين در مصرف كاغذ صرفه جويي مي شود .
  • سرشماري عمومي كشاورزي نقش محوري و پايه اي در نظام ملي آمارهاي كشاورزي هر كشوري ايفا مي كند و يك منبع بسيار مهم در زمينه تهيه داده هاي ساختاري و پايه اي بخش كشاورزي محسوب مي شود.
  • اطلاعات فردي كه هر كدام از كشاورزان به ماموران سرشماري مركز آمار ايران ارائه مي دهند كاملاً محرمانه بوده و صرفا اطلاعات جمع آوري شده به صورت كلي براي برنامه‌ريزي هاي كشاورزي و اقتصادي كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
  • از جمله اقلام اطلاعاتي كه در اين سرشماري توسط ماموران آمارگير از كشاورزان پرسش خواهد شد  مي توان به نام و نشان بهره­برداران كشاورزي كشور اعم از اشخاص حقيق يا حقوقي، سن سواد و تحصيلات و شماره ملي بهره بردار، كاربري اراضي كشاورزي ، اسامي محصولات بهره برداري، سطح كاشت محصولات سالانه شامل گندم، جو و برنج به تفكيك آبي و ديم ، تعداد درختان بارور و نهال محصولات دائمي، تعداد دام سبك و سنگين به تفكيك جنس، مساحت گلخانه ها و نوع فعاليت گلخانه­اي اشاره كرد.
  • روش اصلي جمع آوري آمار كشاورزي، مصاحبه ماموران آموزش ديده با بهره برداران كشاورزي است.
  • اهميت سرشماري عمومي كشاورزي، ايجاب مي­كند كه بهره برداران كشاورزي با دقت و حوصله به سئوالات ماموران آمارگير پاسخ دهند.
  • براساس تعاريف استاندارد، نه تنها واحدهاي توليدي بزرگ كشاورزي و دامداري ، بلكه فعاليت­هاي كشاورزي  كه توسط خانوارها به شيوه سنتي و گاه در وسعت كوچك انجام مي شود، نيز بهره برداري كشاورزي محسوب شده و تحت پوشش سرشماري قرار مي گيرد.
  • کشاورزان باید براي تسريع كار ماموران سرشماري، كارت ملي خود را براي ثبت درست و دقيق مشخصات توسط آن ها، در دسترس ماموران سرشماري قرار دهند.