به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات_ کهدوئیه  "محمد حسین قانعیان" سرپرست بخشداری گاریزات  از مرکز بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل(ع) گاریزات بازدید نمود و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات این مرکز به مراجعان قرار گرفت.


IMG_0629.JPG IMG_0627.JPG IMG_0636.JPG IMG_0634.JPG IMG_0631.JPG IMG_0624.JPG IMG_0620.JPG
بله