سرپرست فرمانداری شهرستان تفت:

برنامه ریزی برای تهیه سند جامع توسعه شهرستان تفت

سرپرست فرمانداری شهرستان تفت از برگزاری نشست های کارشناسی با حضور جمعی از کارشناسان ملی و استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تهیه سند جامع توسعه شهرستان تفت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "علی دهقان نیری" به عزم جدی مدیریت این شهرستان برای تهیه سند جامع توسعه شهرستان اشاره و افزود: سعی شده با برگزاری نشست های کارشناسی با حضور کارشناسان خبره در سطح ملی و استانی گام های اولیه برای تهیه سند جامع توسعه شهرستان تفت برداشته شود.

 دهقان نیری ادامه داد: در تهیه سند جامع از ظرفیت های گوناگون مناطق مختلف شهرستان تفت و نقطه نظرات نخبگان و صاحبنظران مربوطه استفاده خواهد شد.

 سرپرست فرمانداری شهرستان تفت گفت: در جلسات ابتدایی و کارشناسی طرح بر توسعه و رونق صنعت گردشگری ، توسعه صنایع پاک و دانش بنیان ، رونق مشاغل خانگی در مناطق روستایی و توسعه آموزش عالی تاکید شده است.

 مقام عالی دولت در شهرستان تفت بیان داشت: با تدوین و اجرایی کردن سند جامع توسعه شهرستان تفت این سند سرلوحه کار مدیران ادارات و دستگاه های شهرستان قرار خواهد گرفت و از سلیقه ای رفتار کردن و تصمیمات غیرکارشناسی جلوگیری خواهد شد.