اطلاعيه

برگزاري دومین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سه سطح شهرستان ،استان و کشور شهرستان تفت

در راستاي اجراي ماده "شش" تصويب نامه شماره   67735/ت مورخ 6/6/95   هيات   وزيران (موضوع آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد) ،دومین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت طي روز دوشنبه تاريخ 29/8/1402 در محل  فرمانداري تفت   راس ساعت 10 برگزار خواهد شد .

در راستاي اجراي ماده "شش" تصويب نامه شماره   67735/ت مورخ 6/6/95   هيات   وزيران (موضوع آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد) ،دومین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت طي روز دوشنبه تاريخ 29/8/1402 در محل  فرمانداري تفت   راس ساعت 10 برگزار خواهد شد . بدينوسيله از نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد  داراي پروانه فعاليت از فرمانداري  تفت ، دعوت بعمل مي آيد بمنظور  ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه انتخابات ، به دبير خانه  سازمانهای مردم نهاد  ذيربط مراجعه و به شرح ذيل اقدام نمايند .

الف : سازمانهايي كه متقاضي نامزدي انتخابات جهت تصدي سمت "نماينده سازمانهاي مردم نهاد در  شورای توسعه و حمایت " هستند ، مي بايست در خصوص معرفي و ثبت نام نماينده از تاريخ 01/07/1402 لغايت  06/07/1402 اقدام نمايند.

ب : سازمانهايي كه صرفا متقاضي شركت در جلسه انتخابات بمنظور راي دادن هستند ، مي توانند از تاريخ 01/07/1402لغايت 27/08/1402 در خصوص معرفي و ثبت نام نماينده اقدام كنند .

*مدارك مورد نياز جهت صدور كارت ورود به جلسه راي دهندگان  و نامزدهاي انتخابات بشرح ذيل است   :

1. تصوير پروانه  فعاليت صادره از فرمانداري تفت

2.تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور  مبني بر ثبت تغييرات هيات مديره  سازمان مردم نهاد .

3.اصل صورتجلسه هيات مديره  سازمان مردم نهاد  مبني بر معرفي نماينده تام الاختيار جهت شركت در انتخابات (ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد).

4.يك قطعه عكس 4×3براي  نماينده

5.تصوير صفحه اول شناسنامه ،تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت  و تكميل فرم ثبت نام براي نامزدهاي انتخابات.

*لازم به ذكر است هر سازمان مردم نهاد صرفا مي تواند در خصوص معرفي يك نماينده اقدام نمايد و حضور نماينده جهت ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه الزامي است .

*محل ثبت نام :دبير خانه سازمانهای مردم نهاد مستقر در فرمانداري تفت .

دبيرخانه سازمانهای مردم نهاد شهرستان تفت