به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ؛ بر این اساس از 1461رأی مأخوذ شده ، افراد زیر به ترتیب حائز  بیشترین تعداد رأی شده‌اند:

1-آقای علی‌اصغر سعیدی نژاد 662 رأی ( اصلی)

2-سید علی دهقان نیری 586 رأی ( اصلی)

3-غلامرضا رکوعی 521 رأی (اصلی)

4- اکبر دهقان نیری 469 رأی (اصلی)

5- عباس دهقان نیری 465 رأی  ( اصلی)

6- آمنه السادات احمد میری 424 رأی ( علی‌البدل)

7- محمدحسن دهقان نیری 310 رأی ( علی‌البدل)

8- محمدرضا دهقان نیری 246 رأی  (علی‌البدل )

9- مریم دهقان نیری 0 رأی