به گزارش ستاد سرشماری کشاورزی تفت، شهرستان تفت بیشترین تعداد مامور و کارشناس فنی را در بحث سرشماری کشاورزی به خود اختصاص داده است و 18 مامور، 2 مامور ذخیره و 3 کارشناس فنی در روند سرشماری کشاورزی شهرستان تفت حضور دارند. 10 نفر از ماموران آمار بومی منطقه می باشند

یادآور می شود سرشماری عمومی کشاورزی سال 93 همزمان با سراسر کشور در شهرستان تفت نیز از پنجم مهر آغاز و به مدت 43 روز ادامه خواهد داشت.