به گزارش ستاد سرشماری کشاورزی شهرستان تفت، سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 از 5 مهر لغایت 18 آبان به مدت 43 روز در سراسر کشور برگزار می شود و برای نخستین بار، سرشماری در این دوره توسط یارانه قابل حمل(تبلت) انجام خواهد شد.