دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی
ردیف مصادیق غیرمجاز در تبلیغات مستند قانونی
1 نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع . بند 1 ماده 62  آ. ش
بند 1 ماده 63 آ.ر
2
 
هر گونه پلاکارد با ابعاد بیشتر از 70×100 سانتی متر (جز در محل ستاد تبلیغاتی ) و همچنین دیوار نویسی ، راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگو خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی . بند 2 ماده 62 آ. ش
بند 2 ماده 63 آ. ر
3 اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان . بند 3 ماده 62 آ. ش
بند 3 ماده 63 آ. ر
4 فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از طریق  صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد . بند 4 ماده 62 آ. ش
بند 4 ماده 63 آ. ر
5 فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری . بند 5 ماده 62 آ. ش
بند 5 ماده 63 آ. ر
6 استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها ، ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر میزان ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور . بند 6 ماده 62 آ. ش
بند 6 ماده 63 آ. ر
7 انجام فعالیت های تبلیغاتی توسط مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی در قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود . بند 7 ماده 62 آ. ش
بند 7 ماده 63 آ. ر
8 الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوی بیمارستان ، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت صدر بند 8 ماده 62 آ. ش
صدر بند 8 ماده 63 آ. ر
9 انجام تبلیغات بر روی تأسیسات دولتی و صندوقهای پست ، باجه های تلفن، پست های برق و تلفن ، تابلوها و املاک بخش خصوصی ( مگر با رضایت مالکان یا متصرفان ) و هرگونه تابلوی راهنما ذیل بند 8 ماده 62 آ. ش
ذیل بند 8 ماده63  آ. ر
10 تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان بند 9 ماده 62 آ. ش
بند 9 ماده 63 آ. ر
11 پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق  یا نصب شده باشد. بند 10 ماده 62  آ. ش
بند 10 ماده 63  آ. ر
12 انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات . بند 11 ماده 62 آ. ش
بند 11 ماده 62 آ. ش
13 درج هر گونه اطلاعات در خصوص درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای خود در آثار تبلیغاتی که مستند به مدارک نبوده و در صورت نیاز هیأت اجرایی ، ارائه آنها امکان پذیر نباشد . تبصره 1 ماده 62  آ. ش
تبصره 1 ماده 63  آ. ر
14 استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 70 × 100  سانتی متر . تبصره  5  ماده 62  آ. ش
تبصره  5  ماده 63  آ. ر
15 چاپ آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی در مطبوعات و نشریات ماده 63  آ. ش
ماده 64  آ. ر
16 درج مطلبی که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. ماده 63 آ. ش
ماده 64  آ. ر
17 تشکیل ستاد تبلیغات بدون اعلام کتبی محل ستاد تبلیغات و نام مسئول آن به هیأت اجرایی از سوی نامزد انتخاباتی ماده 65 آ. ش
ماده 66 آ. ر
18 عدم امحای هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی قبل ازاخذ رأی ماده 66  آ. ش
ماده 67  آ. ر
19 انتشار هر گونه مطلب در خصوص نامزدها از سوی مطبوعات و نشریات در غیر مهلت مجاز تبلیغات یا خارج از زمان مناسب به طوری که فرصت پاسخگویی برای نامزد فراهم نشود . تبصره ماده 63 آ. ش
تبصره ماده 64 آ. ر
20 دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغاتی در روستاها توسط داوطلبین و طرفداران ایشان تبصره ماده 66 آ.ر
21 دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغات با هر عنوان  اعم از مردمی، جوانان و ... در هر منطقه شهرداری توسط نامزدها و طرفداران ایشان تبصره ماده 65 آ.ش
 

 

ردیف مصادیق مجاز در تبلیغات مستند قانونی
1  استفاده از امکانات محلی ، و در اختیار قرار دادن محلهای مناسبی برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها توسط شهرداریها تبصره 2 ماده 62  آ. ش
2 استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند، با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی مثل نشریات وابسته به دولت ، در تبلیغات انتخاباتی. تبصره 3 ماده 62 آ. ش
تبصره 2 ماده 63 آ. ر
3 استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنها تبصره 4 ماده 62  آ. ش
تبصره 3 ماده 63 آ. ر
4 توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها از طریق شرکت پست با رعایت چارچوب اساسنامه آن تبصره 6  ماده 62 آ. ش
تبصره 6 ماده 63 آ. ر
5 انتشار اعلام نظر شخصیتها ( بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنان ) ، مجامع ، احزاب و گروههای مجاز ، در تأیید نامزد انتخاباتی با ارائه مستند و مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایت از ایشان ماده 64  آ. ش
 ماده 65 آ. ر
6 نامزدها می توانند در هر منطقه شهرداری یک ستاد تبلیغات انتخابات جهت ساماندهی فعالیتهای تبلیغاتی خود و طرفدارانشان دایر نمایند. تبصره ذیل ماده 65  آ. ش
7 امحای هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزهدهای انتخاباتی از شعبه ثبت نام و اخذ رأی قبل از اخذ رأی ماده 66  آ. ش
 ماده 67 آ. ر
8 امکان درج درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای نامزد در آثار تبلیغاتی، مستند به مدارک لازم برای ارائه به هیأت اجرایی عندالزوم تبصره 1 ماده 62 آ. ش
تبصره 1 ماده 63 آ. ر
9 استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوائی، فلزی و یا جنس دیگر با ابعاد حداکثر 100 × 70 سانتیمتر تبصره 5 ماده 62  آ. ش
تبصره 5  ماده 63 آ. ر
10 انجام فعالیتهای تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی خارج از قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود بند 7 ماده 62 آ. ش
بند 7 ماده 63 آ. ر
11 چاپ عکس و پوسترحداکثر در دو فرم (دو نوع پوستر کاغذی) و جزوه و تراکت و زندگی نامه
-نوشتن مطالب  تبلیغاتی در صدر یا ذیل پوستر ها بلا اشکال است.
ماده واحده
12 برگزاری برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران ایشان ماده واحده
13 استفاده ازامکانات محل که بخشداریها به صورت محل های مناسب اعم از ثابت یا سیار براس الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها معین نموده اند. تبصره 4 ماده 63 آ.ر